پرداخت موفقیت آمیز بود

با تشکر از پرداخت شما

کمک نقدی شما توسط بنیاددانش دریافت شد. این کمک خداپسندانه در راستای ارتقای سطح تحصیلی و معیشتی فرزندان ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.