باهم حامی دانش آموزان با استعداد ایرانی هستیم

مجله بنیاد دانش

بنیاد دانش، سازمانی مردم نهاد با مجوز رسمی از وزارت کشور است  حامی بیش از هشتصد دانش آموز با استعداد اما کم برخوردار در سراسر ایران تحت قالب بورسیه، است.

کنار ما در خانواده بنیاد دانش باشید تا الهام بخش امید برای دانش آموزانی باشیم که فردایی روشن تر انتظارشان را میکشد